top of page

Zpracování osobních údajů

Poučení o zpracování osobních údajů

Institut procesově orientované práce, z. s. zpracovává osobní údaje vždy v souladu s platnými právními předpisy, tj. v současné době se Zákonem č. 101/2000 Sb. (z. o ochraně osobních údajů) a s účinností od 25. 5. 2018 také s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen “Nařízení”).

 

Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je Institut procesově orientované práce, z. s.

Na Petynce 717/46, 169 00 Praha 6, IČO: 228 189 36, DIČ: CZ 228 189 36., info@processwork.cz

 

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení.

 

Zdroje osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky – Přihláška na kurz, Přihláška na výcvik apod.

 

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění spolupráce/smlouvy a vystavení faktury: Zpracováváme Vaše jméno a příjmení, kontaktní adresu, kontaktní telefon, kontaktní e-mail, číslo bankovního účtu (dle výpisů z banky a účetnictví), objednaný kurz a jeho cenu.

 

Účel zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR; oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR; Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 

Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší přihlášky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem. Při přihlášce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení přihlášky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 

Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu (nejdéle po dobu aktivní podnikatelské činnosti správce) po dobu potřebnou ze zákona ke zpracování účetnictví.

 

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je vždy dobrovolné a máte právo svůj souhlas kdykoliv odvolat, a to zcela nebo i částečně. Souhlas lze odvolat písemným oznámením zaslaným na adresu sídla IPOPu nebo na jeho e-mailovou adresu info@processwork.cz. Ode dne, kdy je odvolání souhlasu oznámeno IPOPu, může IPOP zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu, jakému svědčí jiný právní důvod zpracování, tj. zejména při plnění svých právních povinností nebo pro účely ochrany práv a právních nároků, jak jsou popsány výše. Případným odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

 

Zpřístupnění údajů jiným osobám

Osobní údaje mohou být zpřístupněny subjektům oprávněným dle zvláštních právních předpisů (např. orgánům činným v trestním řízení, apod.), dále pak lektorům kurzů, na které jste se přihlásil/a.

 

Právo na přístup k osobním údajům dle § 12 Z. o ochraně osobních údajů

Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu IPOP povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat.

 

Ochrana práv § 21 Z. o ochraně osobních údajů

Každý subjekt, který zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt požádat Správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby Správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklá stav (zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů).

 

Dle Nařízení má subjekt údajů zejména tyto práva:

  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce info@processwork.cz.​

 

 

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

Závěrečná ustanovení

Odesláním Přihlášky potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s Poučením o zpracování osobních údajů.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.

bottom of page