top of page

Knihy

v češtině a slovenštině

Joe Goodbread: Jak se spřátelit s konflikty

Maitrea, 2018

Autor Joe Goodbread pomohl zvládnout konflikty stovkám lidí - počínaje každodenními rodinnými a sousedskými spory až po konflikt v Severním Irsku. Většina z nás by se konfliktu raději zcela vyhnula, než abychom utrpěli citové či fyzické zranění. Díky jednoduchým metodám, uvedeným v této knize, si užijete radost ze zjištění, že konflikt může prohloubit a zlepšit vaše vztahy s ostatními. Navíc dokážete snížit riziko zbytečného vyhrocení a s ním spojené ztráty. Kniha nabízí snadné kroky jak proměnit spor či rozepři v prostředek pro pěstování a udržování vztahů a pro posílení důvěry v sebe sama.

Julie Diamond a Lee Spark Jones: Cesta, která vzniká chůzí

Nakladatelství Ježek, 2015

Kniha Cesta, která vzniká chůzí představuje živě a srozumitelně pojetí a dovednosti procesové práce. Přibližuje její původ, teoretické pozadí, základní nástroje i směry jejich rozvoje, a to pomocí mnoha příběhů, rad, cvičení a příkladů práce facilitátora s klientem.

Text vychází z rozsáhlých zkušeností autorek ze studia i učení. Je psaný jednoduchým jazykem, aby udržel čtenářovu pozornost. Obsahuje velké množství informací a pomáhá porozumět řadě jemných interakcí, k nimž dochází během psychoterapeutického sezení. Nabízí konkrétní způsoby, jak pracovat s prožitky klientů, přičemž klade důraz na fenomény, které mají podobu signálů a které lze jasně pozorovat. Obzvláště přínosnými jsou cvičení a případové studie poskytující praktické návody terapeutům, kteří chtějí svoji praxi rozšířit o nové postupy.

Arnold Mindell: Psychologie životní cesty spjatá se zemí a jejími rytmy

Nakl. Tomáše Janečka, Emitos, Brno 2009

Mindell koncipoval svou novou knihu jako duchovního průvodce životní cestou, která je úzce spjata se zemí, s jejími směry, rytmy a se silami, jež ze země pramení. S tím úzce souvisí Mindellův koncept uvědomění si cesty, lidské schopnosti vnímat směry, síly a rytmy země a jemné signály snového těla, schopnosti uvědomit si tyto vlivy a správným způsobem na ně v běžném životě reagovat změnou vnitřní či vnější orientace - zaměření a směřování. Ve své knize představuje nové metody nalézání nejschůdnějších způsobů překonání překážek na cestě životem, ke zmírnění vnitřního neklidu, k odstranění problémů v mezilidských vztazích. Používá k tomu poznatky z kvantové fyziky, mytologie, náboženství a šamanské praktiky.

Amy Mindell: Metadovednosti - spirituální umění terapie.

ANAG, Olomouc 2009

Proč je některá terapie účinnější a jiná přináší zklamání? Amy Mindellová usuzuje, že to souvisí s nevědomými pocity a postoji terapeuta. Když terapeut získá vhled do svých nejhlubších přesvědčení co se týče přírody, lidského rozvoje a jejich spirituálních souvislostí, může být jako terapeut úspěšnější.

Arnold Mindell: Snové tělo.

Nakl. Tomáše Janečka, Emitos, Brno 2008, 2.vyd

Arnold Mindell v průkopnické práci z roku 1982 ukazuje, že nevědomí se připomíná člověku nejen obrazy a symbolikou snů, ale i fyzickými symptomy, jako je napětí, bolest či nemoc. Mindell zkoumá skrytý význam těchto jevů a z nového pohledu vysvětluje vztah duše a těla. Kniha obohacuje Jungovy výzkumy o tělesný aspekt.

Arnold Mindell: Kóma: klíč k probouzení.

Nakl. Tomáše Janečka, Emitos, Brno 2008, 2.vyd

Mindell se tu zabývá stavy blízké smrti a kómatem. Na konkrétních příkladech ze své rozsáhlé praxe jasně ukazuje, že pozorováním jemných signálů, které člověk v kómatu vysílá a následnou prací s nimi, je možné vytvořit hluboký kontakt s jedincem a pomoci mu projít těmito stavy.

Thomas Diener: Esencia práce. Alchýmia navigácie pri hľadaní povolania.

Epos, Bratislava 2008

Tato kniha se věnuje otázce, co skutečně chceme v životě dělat a jak to můžeme integrovat do našeho každodenního pracovního světa. Krok za krokem nás vede k tomu, jak objevit skrytý poklad obsažený v našich nejhlubších snech, kvalitách a životních tématech. Kniha je vhodná pro poradce v oblasti hledání kariéry a pro lidi kteří si hledají práci nebo uvažují o její změně.

Najdete v knihkupectvích, internetových knihkupectvích nebo můžete objednat na www.epos.sk .

Arnold Mindell: Kvantová mysl a léčba.

Eugenika 2007

Tato kniha s mnohými praktickými cvičeními pojednává o tom, jak sny ovlivňují biologii těla a jak jsou emoce spojené s neviditelnými kvantovými dimenzemi symptomů. Objasňuje, jak je propojena psychologie, fyzika a biologie.

Arnold Mindell: Techniky snění v bdělém stavu.

Fontána, Olomouc 2007

Tato kniha obšírně pojednává o snění. Snění, pokud je vědomé, skrývá obrovskou sílu, kterou můžeme pozitivně využívat k naplnění života a pro osobní růst. Autor zde spojuje kvantovou fyziku s konceptem Času snění australských domorodců, buddhistickou filozofií Abhidhammou a moderní psychologií.

Joseph Goodbread: Radikální spojení - Jak nás sny spojují v lásce, konfliktech a dalších vztazích.

Votobia, Olomouc 2006

Na příkladu metafory vztahu klienta a terapeuta autor ukazuje, jak přijímat i ty nejrušivější a nejsvévolnější reakce jako mocné nástroje pro posílení terapeutických a jiných vztahů. Osobitě se zabývá fenoménem vysnívání, jako doplňku k fenoménu přenosu a protipřenosu.

Amy Mindell: Kóma: liečivá cesta.

7 plus s.r.o., Bratislava 2004

Tato kniha je prvním praktickým průvodcem neinvazivní péče o kómatické pacienty a nabízí cvičení, které mají napomoci rodinným příslušníkům a opatrovatelům lidí v kómatu při komunikaci s nimi.
(Interní publikace - není ve veřejné distribuci; objednávky: Andrea Vanyová: 0904/826719, Zlata Šramová: tel.: 244451677; 254773642)

Arnold Mindell: Telo a Sny

Stimul, Bratislava 1992

Na příkladech 54 kazuistik ze své praxe umožňuje Mindell čtenáři "nahlédnout přes rameno" procesově orientovaného terapeuta přímo do "kuchyně" tohoto přístupu. Máme tak možnost obeznámit se s procesovou prací u tělesně nemocných lidí, ale dozvíme se i to, jak pracovat na sobě samotném a jak ze svých tělesných těžkostí získat cenné informace pro svůj další růst.

Arnold Mindell: Šamanovo tělo

Dobra a FONTÁNA, Olomouc 1999

V této knize nabízí Mindell jedinečný výklad šamanismu a čerpá ze svých bohatých zkušeností osobních střetnutí s africkými, australskými, indickými a japonskými šamany a léčiteli a ze znalostí léčebných rituálů. Každá kapitola je doplněná procesovými cvičeními pro ty, kteří na sobě chtějí tímto způsobem pracovat.

bottom of page